27 เมษายน 2562 เกษตรจังหวัดตรัง แนะนำเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนช่วงฤดูแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190427101455136

เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร    เพื่อติดตามสถานการณ์  ประเมินผลกระทบด้านการเกษตรและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้ทราบอย่างรวดเร็ทันต่อสถานการณ์  ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง  ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรควรคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกว่ามีเพียงพอหรือไม่    เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อระบบการผลิต  หากปริมาณน้ำไม่เพียงพอเกษตรกรควรปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อยแทน นอกจากนี้ยังต้องมองถึงช่องทางการตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยเกษตรกรต้องมีวิธีการเขตกรรม และจัดการแปลงอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแต่การเตรียมดิน เลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และเหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วย